Type Basisaanbod:

Type basisaanbod biedt onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, waarvoor de aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende en disproportioneel zijn.Dit type is nieuw sinds de invoering van het M-decreet. Kinderen met een leerstoornis (type8) of een lichte verstandelijke beperking (type1) krijgen vanaf heden een attest type basisaanbod. Deze leerlingen worden tweejaarlijks geëvalueerd om te kijken of een terugkeer naar het gewoon onderwijs mogelijk is. De einddoelstelling is een overgang naar het gewoon onderwijs (A- of B-stroom), maar kan ook BUSO OV3 zijn(normaal leefmilieu en gewone tewerkstelling). We bekijken per leerling of we de eindtermen van het gewoon lager onderwijs kunnen bereiken, of we de ontwikkelingsdoelen type 1 van het GO! nastreven.

      We beperken het aantal leerlingen in de klassen basisaanbod tot 11kinderen. Deze kinderen ondervinden moeilijkheden in het leren, lezen, schrijven, rekenen. Deze problemen kunnen voorkomen in combinatie met concentratieproblemen, faalangst, een negatief zelfbeeld, motorische problemen, … Afspraken worden gevisualiseerd en regelmatig herhaald. Voor leerlingen met een leerstoornis maken we gebruik van aangepaste, individueel bepaalde sticordi-maatregelen.

We leggen het accent

   Leeraanbod op maat van elk kind

   Sociale vaardigheden

   Werkhouding en leren leren

Afhankelijk van de noden van het kind wordt er individuele of klasgeïntegreerde ergotherapie, logopedie of kinesitherapie en individuele ondersteuning door BLIO aangeboden. Daarnaast is er een verpleegster die medische vragen of problematieken opvolgt. De orthopedagoog treedt op als tussenpersoon met ouders en externe partners en volgt alle leerlingen op door middel van de klassenraden.

 

Copyright © 2014 - MPI De Luchtballon