Speelleerklas:

Kinderen die na het kleuteronderwijs nog niet klaar zijn voor de overgang naar het lager onderwijs worden in de speelleerklas verder voorbereid op de overgang. In de speelleerklas bieden wij buitengewoon basisonderwijs aan leerlingen met een attest type basisaanbod, type 3 en type 9. Het CLB beslist, samen met ouders en school voor gewoon of buitengewoon onderwijs, over het attest voor buitengewoon onderwijs. Type basisaanbod biedt onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, waarvoor de aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende en disproportioneel zijn. Dit type is nieuw dit schooljaar sinds de invoering van het M-decreet, voordien kregen deze leerlingen een attest type 1 of type 8. Type 3 biedt onderwijs aan kinderen met gedrags- of emotionele problemen. Type 9 biedt onderwijs aan kinderen met een autismespectrumstoornis en een normale begaafdheid.

Het accent ligt op:

-          Het bereiken van de lees- en schrijfvoorwaarden voor het lager onderwijs.

-          Woordenschatuitbreiding en het stimuleren van de mondelinge en de schriftelijke taalvaardigheid.

-          Het bereiken van de rekenvoorwaarden voor het lager onderwijs.

-          Opbouwen van de werkhouding en leren leren.

-          Bevorderen van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid.

We beperken het aantal leerlingen in de speelleerklas tot 14 kinderen. We maken gebruik van een auti-aanpak met een vaste structuur in tijd en ruimte, visuele ondersteuning, vaste regels en afspraken die regelmatig herhaald en gevisualiseerd worden. Kinderen werken afwisselend in individuele werkhoekjes en aan een gezamenlijke tafel.

Afhankelijk van de noden van het kind wordt er individuele of klasgeïntegreerde ergotherapie, logopedie of kinesitherapie aangeboden. Daarnaast is er een verpleegster die medische vragen of problematieken opvolgt. De orthopedagoog treedt op als tussenpersoon met ouders en externe partners.

 

Copyright © 2014 - MPI De Luchtballon