Doelgroep internaat MPI De Luchtballon

Ons internaat biedt opvang voor jongens en meisjes van 2,5 tot 21 jaar. Wij bieden een gezinsvervangende context voor kinderen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

De leefgroepen

In het internaat zijn de internen niet verdeeld in klasjes of pedagogische eenheden maar in leefgroepen. In totaal bieden wij plaats aan 41 internen. De leefgroepen worden gevormd rekening houdend met de zorgvraag, het geslacht, het niveau en de leeftijd van de internen.                In het internaat richten wij 4 leefgroepen in:

De Bijtjes en de Bloesems (8 internen):

De naam ‘Bijtjes’ verwijst naar de meisjes die schoollopen in het gewone basisonderwijs,     in het buitengewoon basisonderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2.                                            

De ‘Bloesems’ zijn de meisjes van het gewone secundaire onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs OV3.

De Rakkers (13 internen): In deze leefgroep verblijven de kleuters en jongens van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

De Kadetten (12 internen):

Deze groep is een tussengroep van jongens. Zij kunnen zowel schoollopen in het gewoon of buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

De Junioren (8 internen):

Dit zijn de oudste jongens die allen schoollopen in het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs.

Het internaatsteam

Zowel voor het creëren van een vertrouwensrelatie tussen de opvoeder en de intern, als voor het aanbieden van een vaste structuur, is het belangrijk dat er een continuïteit in de teamsamenstelling wordt nagestreefd. Zo heeft iedere leefgroep twee vaste begeleiders. 

Eén begeleider heeft dienst op maandag en woensdag, de andere begeleider op dinsdag en donderdag. In iedere leefgroep blijft steeds één opvoeder slapen.

Er wordt, afhankelijk van de noden, extra hulp voorzien in de leefgroepen bv. tijdens de ochtend, op woensdagnamiddag voor een uitstap,...

Het internaatsteam bestaat uit opvoeders en kinderverzorgsters die instaan voor de dagdagelijkse begeleiding en verzorging van de kinderen. De verpleegster volgt de medische begeleiding op en de orthopedagoge de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en jongeren. De internaatbeheerder coördineert en bewaakt de kwaliteit van de begeleiding.

 

Wat bieden wij?

Het internaatsteam engageert zich om de internen optimaal te begeleiden en is een partner in de opvoeding waarbij ieder: intern, ouders en school zijn rol opneemt. Hierbij is een gelijklopende visie op de opvoeding onontbeerlijk. Het internaat geeft de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om onderwijs te volgen in kwaliteitsvolle en adequate pedagogische omstandigheden. Het internaat biedt de nodige structuur en een veilige omgeving waardoor de intern er zich thuis kan voelen.

Wij zijn dan ook in de eerste plaats een ‘thuisvervangend’ en geen ‘therapeutisch’ internaat. Wij willen een tweede thuis zijn voor de kinderen. Iedereen mist op zijn manier de sfeer van thuis, maar het internaat wil dit gevoel van gemis opvangen door een stimulerende, geborgen en veilige omgeving te creëren waarbij het hoofddoel het optimaliseren van het welbevinden van elk kind/ elke jongere is en dit met aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming.

* Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling

We streven ernaar dat alle kinderen zich goed en veilig voelen. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Duidelijke leefgroepregels, een consequente aanpak, duidelijkheid en voorspelbaarheid zorgen ervoor dat dat de nodige rust gecreëerd wordt. Doorheen de dag wordt er voortdurend gewerkt rond sociale vaardigheden bv. leren de beurt afwachten, hulp vragen, iemand helpen, ‘stop’ leren zeggen als iets niet meer leuk is,... In geval van gedrags- en emotionele problemen wordt er een aanpak op maat uitgewerkt bv. werken met een beloningssysteem, meer rustmomenten inbouwen,...

* Studiebegeleiding

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er na het 4-uurtje, vanaf 16h00 tot 17h00, studiebegeleiding georganiseerd in het internaat. We besteden tijdens deze begeleiding veel aandacht aan de studieattitude: doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, en opbouwen van de taakspanning.

* Ontspanning en zinvolle vrijetijdsbesteding

Na de schoolse inspanningen volgt de ontspanning in het internaat. Het internaatsteam organiseert leuke ontspanningsmogelijkheden, aangepast aan het niveau en de interesses van de leefgroep. Zo worden er bv. bewegings-, kook,- en knutselactiviteiten georganiseerd.                Op woensdagnamiddag gaan de internen vaak op uitstap.                                                             Tevens ziet het internaat erop toe dat het contact van de internen met de (sociale) media en de digitale/virtuele wereld in goede banen wordt geleid.

* Opvoeding tot zelfredzaamheid

In het internaat wordt er maximaal ingezet , rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de internen, op de ontplooiing van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de internen. Zo wordt er veel tijd besteed aan de persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijke zelfredzaamheid. Daartoe worden er onder begeleiding activiteiten georganiseerd gericht op:

 • hygiëne, orde en netheid:
 • medicatiegebruik:
 • huishoudelijke vaardigheden:
 • maatschappelijke vaardigheden:
 • eten- en drinken:

* Aandacht voor de seksuele integriteit, relaties, seksualiteit, de seksuele ontwikkeling en de seksuele geaardheid van onze internen.

Relaties, lichamelijke veranderingen, seksualiteit,.. het hoort er ook bij. Voor vele jongeren is dit een verwarrende periode. Wij willen onze jongeren graag eerlijk inlichten over deze thema’s en staan steeds open voor vragen die ze hieromtrent hebben. Daarnaast zijn we, als team, alert op signalen van mogelijke grensoverschrijdend seksueel gedrag. We hebben hieromtrent een beleid uitgewerkt, geïnspireerd door Sensoa en Child Focus. We hanteren eveneens het Vlaggensysteem van Sensoa om seksuele gedragingen in te schalen en de aanpak af te stemmen (op maat, afhankelijk van de situatie);        

* Specifieke aanpak internen met AS

Om een gepast antwoord te bieden op de vraag van onze jongeren met ASS heeft het internaat een beleid hieromtrent uitgewerkt.

De volgende elementen staan centraal:

A: aanpassen van de omgeving en aanleren van vaardigheden

    Aanpassing van de omgeving:

          We bieden structuur in tijd, ruimte en taken aan binnen een huiselijke sfeer.

 • Tijd:

De structuur van de dag wordt gevisualiseerd door middel van een daglijn.                    Deze daglijn wordt dagelijks samen met de kinderen opgehangen en besproken. Veranderingen in de dagstructuur worden met de kinderen besproken en worden eveneens gevisualiseerd in de daglijn.

 • Ruimte:

Het internaat is een klein gebouw, bestaande uit 4 leefgroepen. Elke leefgroep is op dezelfde manier ingericht (centrale leefgroep, aparte gang waar de kamers zich bevinden, alsook de sanitaire ruimtes). Elke groep heeft zijn eigen leefgroepruimte. De kinderen hebben een vaste kamer. Te grote groepen zijn erg moeilijk voor kinderen met autisme. De leefgroepen van het internaat bestaan uit 8 tot maximum 13 kinderen.

 • Taken:

Ieder kind heeft een taak in de leefgroep. De taken worden op een takenbord gevisualiseerd. Indien nodig worden stappenplannen voorzien waarop stap voor stap uitgelegd wordt hoe een bepaalde taak verricht kan worden bv. tafel dekken, tafel afruimen,...

We houden tevens steeds rekening met een over- of ondergevoeligheid voor bepaalde sensorische prikkels bv. door middel van het gebruik van een hoofdtelefoon.

    Aanleren van vaardigheden:

 • Sociale vaardigheden:                                                                                                                      Op het internaat treden de kinderen voortdurend in interactie met elkaar en met de opvoeders. Ze leren op welke manier ze contact kunnen maken en kunnen onderhouden. Ze leren samenspelen onder begeleiding en onder toezicht van de opvoeders.                                                                                                                                                                                                                            
 • Communicatieve vaardigheden:                                                                                       De opvoeders geven de kinderen op het internaat korte en eenduidige boodschappen en opdrachten. Sarcasme, dubbelzinnige taalgebruik en abstracte begrippen wordenvermijdt. De opvoeders expliciteren wat er verwacht wordt van het kind. En proberen hierbij zoveel mogelijk visueel te ondersteunen, door middel van het visualiseren van de leefregels, het gebruiken van een daglijn en het gebruiken van een takenbord
  • Spelvaardigheden:                                                                                                                                Op het internaat proberen we de kinderen kennis te laten maken met verschillende spelmaterialen. We bieden gevarieerde activiteiten aan en trachten de kinderen uit te dagen om hun grenzen te verleggen en te experimenteren met nieuwe dingen.
  • Redzaamheid:                                                                                                                                          Op het internaat draagt iedereen zijn/haar steentje bij en geven we de kinderen verantwoordelijkheden. Ze voeren taken uit en worden op deze manier zelfstandiger.

S: structureren, verhelderen en visualiseren:

Door middel van visualisaties: foto’s of picto’s proberen we de kinderen een gestructureerde en veilige omgeving te bieden.

S: stimuleren van positieve eigenschappen van de leerling en factoren in de omgeving (schoolwerking, leerkrachten of ouders)

Elk kind is uniek, heeft zijn beperkingen, maar ook zijn/haar kwaliteiten. Op het internaat focussen we op de sterke kanten en talenten van de kinderen en geven hen de kans deze verder te ontplooien.                                                                                                                                   

Om de begeleiding van de kinderen te optimaliseren werken we nauw samen met verschillende partners.                                                                                                                                                                   Vooreerst werken we nauw samen met de ouders van de kinderen. Zij zijn ervaringsdeskundigen op vlak van hun eigen kind. Kinderen met autisme denken er vaak niet aan dat hun ouders niet over dezelfde informatie beschikken als zij. Of ze denken in compartimenten en denken “thuis is thuis en school is school”. Het heen-en-weerschriftje/de agenda is dus onontbeerlijk voor deze kinderen. Daarnaast werken we samen met de scholen waar onze kinderen onderwijs volgen en eventueel betrokken externe diensten.

Internaatsrapport en oudercontact

De internen krijgen gelijktijdig met het schoolrapport, in december voor de Kerstvakantie en in juni voor de zomervakantie, ook een internaatsrapport. Naast de studiehouding wordt in het rapport ook aandacht besteed aan de andere domeinen zoals zelfredzaamheid, ICT, sociaal-emotionele ontwikkeling,...

De internaatbeheerder Dhr. Vanderhoven Ivo is op de oudercontacten van het MPI steeds beschikbaar voor een gesprek met de ouders.

Kostgeld/ VIST Specifieke Actie

Het internaat behoort tot het departement onderwijs (GO!), waardoor een VAPH-goedkeuring niet vereist is. Ouders staan in voor de financiering van de kosten verbonden aan de opvang en begeleiding van hun kind in het internaat. Informatie over het kostgeld vindt u terug in de documenten: overzicht kostgelden en onderrichtingen betreffende betaling kostgeld.

Indien ouders omwille van financiële redenen hun kind niet kunnen inschrijven in het internaat, kunnen zij dit in vertrouwen met het CLB bespreken. Het CLB kan een aanvraag tot betaling van het kostgeld = “VIST Specifieke Actie” indienen bij de intersectorale toegangspoort. Indien zij hun goedkeuring verlenen, worden de internaatskosten door hun gedragen .

Opvangmoglijkheden

Het internaat biedt opvang tijdens de schooldagen na de schooluren. Tijdens schoolvrije dagen: weekends, pedagogische studiedagen en kindvrije dagen, facultatieve verlofdagen en schoolvakanties verblijven de kinderen thuis. Indien de ouders wensen gebruik te maken van opvang op schoolvrije dagen = kortverblijf , is er een goedkeuring nodig vanuit de intersectorale toegangspoort. Het CLB zal u helpen om uw aanvraag in te dienen en samen met u naar de best mogelijke oplossing zoeken. Voor kortverblijf ( maximum 91 dagen per schooljaar) kunnen de kinderen terecht in een IPO of MFC.

CLB Genk Maasland: Tel: 089/36 57 90

Inschrijvingsprocedure

Iedere aanvraag tot opname in ons internaat wordt in overweging genomen, in functie van het betrokken kind en de zorgvraag en de mogelijke voorziening in de groep.                                Aangezien iedere zorgvraag een aangepaste aanpak en /of leefklimaat vereist, vereist dit ook een doordachte opnameprocedure en een juiste diagnose en oriëntering.                                 Voor meer informatie, zie het document van de inschrijvingsprocedure.

 • Contactgegevens: Ivo Vanderhoven internaatbeheerder
 • Telefoonnummer: 089/50 00 52
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Bezoek zeker ook eens onze facebookpagina: Mpi De Luchtballon Internaat

Copyright © 2014 - MPI De Luchtballon